Kredyt hipoteczny

W dzisiejszych czasach praktycznie żadna rodzina nie jest w stanie pozwolić sobie na budowę/kupno domu czy mieszkania za gotówkę. Przy obecnych realiach na rynku pracy czas uzbierania odpowiedniej ilości funduszy równa się czasowi spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego na ten cel. Ale czym jest kredyt hipoteczny?

Jest to kredyt udzielany przez bank, na okres od kilku do kilkudziesięciu lat, którego zabezpieczeniem jest właśnie hipoteka. Ze względu na cel kredytu podzielić go możemy na: kredyt hipoteczny, kredyt budowlano-hipoteczny i pożyczkę hipoteczną.

Kredyt hipoteczny udzielany jest na zakup domu/mieszkania lub innej nieruchomości. Po podpisaniu z bankiem umowy kupna-sprzedaży, bank przelewa całość kwoty na konto.

Kredyt budowlano-hipoteczny przeznaczony jest na budowę nieruchomości i wypłacany jest w całości lub w podziale na transze.

Pożyczka hipoteczna zakłada pożyczenie przez bank funduszy, które wykorzystane być mogą na dowolny cel, niekoniecznie związany z budową czy kupnem nieruchomości.

Banki pozwalają również wybrać klientowi walutę, w której kredyt będzie udzielony. Może być to kredyt w walucie krajowej, typowy kredyt walutowy lub denominowany kredyt walutowy. Typowy kredyt walutowy zakłada udzielenie kredytu krajowego, którego wartość przeliczana jest wg bieżącego kursu w dniu podpisania umowy. Spłata dokonywana jest w przeliczeniu na kurs w danym dniu spłaty. Spłacać można również na podstawie fixingu, czyli na podstawie średniego kursu.

Kredyt walutowy denominowany udzielany jest w PLN, a suma dzielona jest na transze i przeliczana na zagraniczną walutę.

Jak już wspomniano wyżej, docelowym zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka. W przypadku, kiedy hipoteka nie została jeszcze ustanowiona, udzielane jest tymczasowe zabezpieczenie, które zakłada np. blokadę środków na rachunku, ubezpieczenie kredytu, weksel czy poręczenie osoby trzeciej.

Liczyć się także należy z dodatkowymi kosztami podczas udzielania przez bank kredytu hipotecznego. Są to np. sama prowizja banku, założenie księgi wieczystej, koszty związane z notariuszem, ubezpieczenie na życie czy od zdarzeń losowych.

23 sierpnia 2011 roku weszła w życie tzw. ustawa antyspreadowa. Spread walutowy jest to różnica między kursem kupna, a sprzedaży pary walut w banku lub kantorze. Znaczy to tyle, iż klient ma do spłaty kwotę powiększoną o koszty spreadu walutowego, co wynosić może od 4 do 5 % całości kredytu. Wyżej wymieniona ustawa zakazuje bankom żądania spłaty dodatkowych opłat lub prowizji oraz podpisywania płatnych aneksów do umowy. Oprócz tego w umowę wpisywana będzie wartość spreadu, która nie będzie zmieniać swej wartości.

Copyright 2019